Aktualności


 

 

Dodatek węglowy po zmianach

21‑09‑2022 09:15:11

Nowelizacja dodatku węglowego wchodzi w życie z dniem 20 września 2022. Od tej daty obowiązuje ona również względem wniosków o dodatek węglowy złożonych przed aktualizacją ustawy.

Po nowelizacji ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku dofinansowania to otrzymają gospodarstwa domowe w myśl zasady „jeden dodatek węglowy na jeden adres”. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania
zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem  ( gdy na dany adres złożono więcej niż jeden wniosek o dodatek węglowy dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył  wniosek jako pierwszy).

W aktualizacji ustawy o dodatku węglowym dodano zapis umożliwiający weryfikację złożonego wniosku o dodatek węglowy. W przypadku wątpliwości co do liczby gospodarstw domowych pod jednym adresem wójt, burmistrz albo prezydent będzie mógł przeprowadzić wywiad środowiskowy.

Ważne! Dwumiesięczny termin rozpatrzenia wniosków o dodatek węglowy obowiązuje również względem wniosków złożonych od 17 sierpnia 2022 do dnia wejścia w życie nowelizacji.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. Wnioskodawca, który po tej dacie zgłosił jedno z powyższych źródeł ciepła będzie mógł ubiegać się o dodatek węglowy tylko wtedy, gdy wpis ten lub zgłoszenie dokonane było po raz pierwszy.

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

 

 

Informacja dotycząca  wypłaty dodatku węglowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach informuje, że do dnia dzisiejszego nie zostały przekazane środki finansowe  na wypłatę dodatku węglowego. Wobec powyższego świadczenia te nie mogą zostać wypłacone w ustawowo przewidzianym terminie. Ponadto obecnie trwają prace legislacyjne nad  ustawą  z dnia 5 sierpnia 2022 r.  o dodatku węglowym. Ustawę już zmieniono w Sejmie, ale Senat wprowadził poprawki, które czekają na rozpatrzenie przez Sejm, a następnie na podpis Prezydenta. Nowelizowana ustawa wejdzie w życie po 17 września br., a więc po terminie wynikającym z aktualnego stanu prawnego.
W ramach nowelizowanej ustawy wprowadzony ma zostać zapis dający możliwość wypłacania  dodatku w terminie 60 dni od dnia prawidłowego złożenia wniosku.
Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

 

 

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wniosek o dodatek węglowy

29‑07‑2022 14:38:32

Świadczenie jest realizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Marklowicach (parter pokój 104 ) w godzinach pracy działu świadczeń rodzinnych tj:

PONIEDZIAŁEK        7:30 - 15:30
WTOREK                 12:00 - 15:30
ŚRODA                    7:30 - 15:30
CZWARTEK              7:30 - 15:30
PIĄTEK                     7:30 - 15:30

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet, zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego.

Kwota dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 zł

Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Uwaga! Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wnioski można składać:

  1. elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP,
  2. papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej w MARKLOWICACH w pok. 104 

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022r.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po 30 listopada 2022r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku
Oświadczenie RODO
 

Więcej informacji na temat dodatku węglowego znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dotycząca okresu świadczeniowego 2022/2023 - fundusz alimentacyjny

29‑06‑2022 13:26:57

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wnioski można pobrać:

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dotycząca okresu zasiłkowego 2022/2023 - świadczenia rodzinne

29‑06‑2022 13:22:46

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy  są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wnioski można pobrać:

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Bezpłatna pomoc prawna dla osób dotkniętych wojną na Ukrainie.

13‑04‑2022 14:25:51

 Adwokaci Izby Adwokackiej w Katowicach udzielają bezpłatnej pomocy prawnej dla obywateli Ukrainy, oraz innych osób dotkniętych wojną na Ukrainie.
LISTA ADWOKATÓW ŚWIADCZĄCYCH NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ DLA OBYWATELI UKRAINY ( ze wskazaniem na dni i godziny dyżurów) oraz lista z podziałem na miasta dostępna jest pod adresem: http://adwokatura.katowice.pl/pomoc-prawna-dla-ukrainy-lista-adwokatow/.

Książka z widocznym na niej paragrafem i z leżącą na niej lupą

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

BEZPŁATNA ŻYWNOŚĆ DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY !

06‑04‑2022 15:19:10

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Gmina Marklowice informuje, że  mieszkańcy Marklowic, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców z Ukrainy mają możliwość skorzystania z  dostępnych darmowych artykułów żywnościowych, higienicznych,  żywności dla dzieci,  produktów początkowego karmienia dla niemowląt  itp. Artykuły żywnościowe (do ich wyczerpania) dostępne są dla ww. osób w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Marklowicach przy ul. Krakusa 14  w poniedziałki i w piątki w  godzinach  od 9:00 do 10:00 oraz w środę w godzinach od 18:00 do 19:00.

Artykuły, którymi dysponujemy pochodzą z darów i są przeznaczone wyłącznie  dla uchodźców. Wszystkie posiadane produkty mają aktualne daty ważności.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ulotka informacyjna Centrum Pomocy dla Niewidomych i Niedowidzących Przyjaciół Ukrainy.

06‑04‑2022 07:57:36
Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

25‑03‑2022 10:09:31
asystent str2
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

25‑03‑2022 10:13:21
Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

25‑03‑2022 10:11:34
asystent osobisty1
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 77 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Sionek , w dniu:  22‑09‑2020 11:38:52
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Sionek
email: k.sionek@ops.marklowice.pl tel.:32 4550684
, w dniu:  22‑09‑2020 11:38:52
Data ostatniej aktualizacji:
18‑01‑2024 14:39:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie