Aktualności


 

 

DODATEK OSŁONOWY W 2024 ROKU

18‑01‑2024 14:36:27

Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach informuje, że wnioski o dodatek osłonowy można składać papierowo w siedzibie  tutejszego organu przy ulicy Wyzwolenia 71 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną od dnia 1 stycznia 2024r. do 30 kwietnia 2024r.

 • wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. zostaną pozostawione bez rozpoznania
 • dodatek jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.
 • przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji, lecz informacji o przyznanym dodatku osłonowym.
 • odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.
 • nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.
 • do wniosku musi być wpisany numer rachunku bankowego oraz adres poczty elektronicznej (informacja o przyznaniu dodatku będzie wysyłana jedynie na podany adres e-mail).
 • przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
 • wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK OSŁONOWY:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100 zł (gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca),
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500 zł na osobę (gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące).

Ustalając wysokość dodatku osłonowego obowiązuje zasada tzw.złotówka za złotówkę, co oznacza,    że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

KWOTY DODATKU OSŁONOWEGO

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków wysokość dodatku osłonowego powiększana jest o 25 procent i wynosi rocznie:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Wszelkie informacje dotyczące dodatku osłonowego są udzielane przez pracowników  Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 pod numerem tel. (32) 4550684

Dokumenty:
Plik docx wzór_wniosku_dodatek_osłonowy_2024_r_.docx
22‑01‑2024 08:32:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
57KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx RODO.docx
22‑01‑2024 08:32:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

DODATEK GAZOWY DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W 2023 ROKU I 2024 ROKU

18‑01‑2024 14:33:55

Zgodnie z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. oraz 2024r.  w związku z sytuacją na rynku gazu będą kontynuowane działania osłonowe dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych (m.in. szpitale, szkoły, muzea, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe itp.), które zużywają paliwa gazowe do celów grzewczych.

Odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają dom gazem, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego.

Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. oraz od dnia 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r.

Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, mogą otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023r. i w 2024r.Dodatek gazowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. Dochód będzie obliczany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych(Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.).

Refundacja podatku VAT przysługuje:

 • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
 • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu- w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy

W przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

 • od 1 sierpnia 2023 do 30 września 2024 r. - uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 roku.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć:

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne,
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Terminy składania wniosków:

 • do dnia 30 września 2024 r. - w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
 • po dniu 30 września 2024 r. - w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliw gazowych, która jest przedmiotem wniosku.
 • przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – informacja o rozstrzygnięciu sprawy zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku
 • wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku.

Sposób złożenia wniosku:

 • papierowo, w siedzibie tutejszego organu przy ul. Wyzwolenia 71
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną

Załączniki:

 

https://www.gov.pl/web/klimat/dostepny-jest-wzor-wniosku-o-refundacje-podatku-vat-r-w-2024-r-dla-gospodarstw-domowych-ogrzewajacych-sie-gazem

 

 

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dotycząca okresu zasiłkowego 2022/2023 oraz 2023/2024 - świadczenia rodzinne

26‑06‑2023 13:29:14

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy  są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wnioski można pobrać:

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dotycząca okresu świadczeniowego 2022/2023 oraz 2023/2024 - fundusz alimentacyjny

26‑06‑2023 13:22:34

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wnioski można pobrać:

 

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

10‑03‑2023 09:17:08
Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach informuje, że szczegóły dotyczące realizowanych Progamów "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 oraz "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 znajdują się w zakładce: menu przedmiotowe.
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

DODATEK GAZOWY DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W 2023 ROKU

26‑01‑2023 11:42:17

1 stycznia 2023 roku weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, tzw. tarcza energetyczna w 2023. Zgodnie z tą ustawą, będą kontynuowane działania osłonowe dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych (m.in. szpitale, szkoły, muzea, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe itp.), które zużywają paliwa gazowe do celów grzewczych.

Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, mogą otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r. Dodatek gazowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. Dochód będzie obliczany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.).

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

Jak otrzymać dodatek do gazu:

- o refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023

- wnioski składa się w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania. W Marklowicach obsługą dodatku gazowego dla gospodarstw domowych zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach, Dział Świadczeń Rodzinnych

- przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – informacja o rozstrzygnięciu sprawy zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku

- do wniosku należy dołączyć fakturę, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty

- wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku.

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023

18‑01‑2023 14:51:30