Aktualności


 

 

 

Bezpłatna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

23‑11‑2022 12:20:02

Alternatywny tekst z opisem obrazu.Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU WĘGLOWEGO I DODATKU Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA (aktualizacja na dzień 22.11.2022r.)

22‑11‑2022 15:16:45

KILKA GOSPODARSTW DOMOWYCH ZAMIESZKUJĄCYCH POD JEDNYM ADRESEM

- w domu jednorodzinnym można wyodrębnić nie więcej niż 2 lokale mieszkalne

Po zmianie przepisów ustawodawca dopuścił możliwość przyznania dodatku dla kilku gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem zamieszkania w następujących przypadkach:

- gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje kilka rodzin tworzących odrębne gospodarstwa domowe (każde gospodarstwo posiada swoją kuchnię, łazienkę, pokoje, itp., nie jest koniecznym posiadanie odrębnych liczników)

- każde z tych gospodarstw domowych zamieszkuje w odrębnym lokalu,

- do 30 listopada 2022r. nie ma możliwości ustalenia odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym  samym adresem w odrębnych lokalach,

( możliwość lub braku możliwości  ustalenia odrębnego adresu miejsca zamieszkania może zostać potwierdzone oświadczeniem wnioskodawcy)

- każde z tych gospodarstw wykorzystuje oddzielne lub współdzielone źródło ogrzewania uprawniające do dodatku.

Ustalenia powyższych okoliczności dokonuje się w każdym przypadku w drodze wywiadu środowiskowego.

Jeśli wniosek o dodatek został już rozpatrzony (wnioskodawca otrzymał decyzję odmowną lub informację o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania), to aby uprawnienie do dodatku zostało ustalone na podstawie aktualnych przepisów należy ponownie złożyć wniosek o wypłatę dodatku.

Jeśli wniosek o dodatek węglowy został złożony, a nie został jeszcze rozpatrzony, to nie ma potrzeby składania kolejnego wniosku, albowiem wniosek ten będzie rozpatrywany na nowych zasadach.

Wnioski o dodatki można składać do 30 listopada 2022r.

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MARKLOWICACH OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ.: 7:30-15:30  POD NR TELEFONU: 32 4550684

 

 

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZMIANY W USTAWIE O DODATKU WĘGLOWYM

18‑11‑2022 12:06:23

Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach  informuje, że od listopada zmieniły się zasady przyznawania dodatku węglowego.

KILKA GOSPODARSTW DOMOWYCH ZAMIESZKUJĄCYCH POD JEDNYM ADRESEM

Dotychczas w sytuacji gdy pod jednym adresem zamieszkiwało więcej gospodarstw domowych dodatek węglowy przysługiwał tylko jednemu gospodarstwu. Po zmianie przepisów ustawodawca dopuścił możliwość odstąpienia od tej zasady w następujących przypadkach:

- gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje kilka rodzin tworzących odrębne gospodarstwa domowe,

- każde z tych gospodarstw domowych zamieszkuje w odrębnym lokalu,

- do 30 listopada 2022 r. nie ma możliwości ustalania odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach,

- każde z tych gospodarstw wykorzystuje oddzielne lub współdzielone źródło ogrzewania uprawniające do dodatku węglowego.

Ustalenia powyższych okoliczności dokonuje się w każdym przypadku w drodze wywiadu środowiskowego.

Przyznanie dodatku węglowego następuje się w drodze decyzji administracyjnej. 

DEKLARACJA ZŁOŻONA W CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW  PO 11 SIERPNIA 2022 R.

Dotychczas dodatek węglowy przysługiwał, gdy główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r. Po zmianie przepisów ustawodawca dopuścił możliwość odstąpienia od tej zasady w sytuacji, kiedy na podstawie przeprowadzanego wywiadu środowiskowego zostanie ustalone, że źródłem ogrzewania  tego gospodarstwa jest źródło wskazane we wniosku  o dodatek węglowy oraz że źródło to uprawnia do otrzymania dodatku węglowego, czyli będzie to kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego).

Ważne informacje.

Jeśli wniosek o dodatek węglowy został już rozpatrzony (wnioskodawca otrzymał decyzję odmowną lub informację o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania), to aby uprawnienie do dodatku zostało ustalone na podstawie aktualnych przepisów należy ponownie złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego.

Jeśli wniosek o dodatek węglowy został złożony, a nie został jeszcze rozpatrzony, to nie ma potrzeby składania kolejnego wniosku, albowiem wniosek ten będzie rozpatrywany na nowych zasadach.

Informuje się, że we wniosku o dodatek należy wskazać nr konta bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku.

Wnioski o dodatek węglowy można składać do 30 listopada 2022r.

https://www.gov.pl/web/klimat/poradnik-dla-samorzadow-dotyczacy-wyplaty-dodatku-weglowego

 

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZMIANY W USTAWIE O DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

18‑11‑2022 12:04:05

Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach informuje, że od listopada zmieniły się zasady przyznawania dodatku dla gospodarstw domowych.

KILKA GOSPODARSTW DOMOWYCH ZAMIESZKUJĄCYCH POD JEDNYM ADRESEM

Dotychczas w sytuacji gdy pod jednym adresem zamieszkiwało więcej gospodarstw domowych dodatek przysługiwał tylko jednemu gospodarstwu. Po zmianie przepisów ustawodawca dopuścił możliwość odstąpienia od tej zasady w następujących przypadkach:

- gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje kilka rodzin tworzących odrębne gospodarstwa domowe,

- każde z tych gospodarstw domowych zamieszkuje w odrębnym lokalu,

- do 30 listopada 2022 r. nie ma możliwości ustalania odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach,

- każde z tych gospodarstw wykorzystuje oddzielne lub współdzielone źródło ogrzewania uprawniające do dodatku węglowego.

Ustalenia powyższych okoliczności dokonuje się w każdym przypadku w drodze wywiadu środowiskowego.

Przyznanie dodatku następuje się w drodze decyzji administracyjnej. 

DEKLARACJA ZŁOŻONA W CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW   PO 11 SIERPNIA 2022 R.

Dotychczas dodatek dla gospodarstw domowych przysługiwał, gdy główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r. Po zmianie przepisów ustawodawca dopuścił możliwość odstąpienia od tej zasady w sytuacji, kiedy na podstawie przeprowadzanego wywiadu środowiskowego zostanie ustalone, że źródłem ogrzewania  tego gospodarstwa jest źródło wskazane we wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych oraz że źródło to uprawnia do otrzymania dodatku dla gospodarstw domowych.

Ważne informacje.

Jeśli wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła został już rozpatrzony (wnioskodawca otrzymał decyzję odmowną lub informację o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania), to aby uprawnienie do dodatku zostało ustalone na podstawie aktualnych przepisów należy ponownie złożyć wniosek o wypłatę dodatku.

Jeśli wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła został złożony, a nie został jeszcze rozpatrzony, to nie ma potrzeby składania kolejnego wniosku, albowiem wniosek ten będzie rozpatrywany na nowych zasadach.
Informuje się, że we wniosku o dodatek należy wskazać nr konta bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku.

Wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można składać do 30 listopada 2022r.

 

 

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023

27‑10‑2022 14:42:02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach zaprasza do udziału  w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program adresowany jest do :

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 Udział w programie jest bezpłatny.

Więcej informacji o Programie znajduje się na stronie :

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023


Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o kontakt osobisty w siedzibie OPS w Marklowicach (pok.117)  lub telefoniczny 32 4550684 do dnia 07.11.2022 r. w godzinach od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

27‑10‑2022 14:39:42

Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach zaprasza do udziału  w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Realizacja usług  opieki wytchnieniowej w ramach  programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 planowana jest w formie:

 1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
 1. ośrodku wsparcia,
 2. ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej uchwały przez gminę lub powiat,
 5. w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc.

Udział w programie jest bezpłatny.

Więcej informacji o Programie znajduje się na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

 

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o kontakt osobisty w siedzibie OPS w Marklowicach (pok.117)  lub telefoniczny 32 455 06 84 do dnia 07.11.2022 r.
w godzinach od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

 

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zmiana godzin urzędowania Działu Świadczeń Rodzinnych

05‑10‑2022 13:34:52

Ośrodek Pomocy Społecznej w Markowicach informuje, że w miesiącu październiku 2022 r. ulegają zmianie godziny przyjmowania Stron w Dziale Świadczeń Rodzinnych (pokój 104)

PONIEDZIAŁEK          7:30 - 15:30

WTOREK                    12:00 - 15:30

 ŚRODA                       7:30 - 15:30

                                                          CZWARTEK                12:00 - 15:30

                                                          PIĄTEK                       7:30 - 15:30

We wtorki i czwartki w godzinach od 7:30 do 12:00 wnioski można składać w pokoju  nr 116 (parter) Urzędu Gminy Marklowice.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wniosek o wypłatę dodatku (pellet drzewny, gaz LPG, olej opałowy, drewno kawałkowe)

22‑09‑2022 09:56:22

Z dniem 20 września br. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa wprowadza jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na pellet, biomasę, LPG lub olej opałowy, przy czym dla otrzymania dodatku źródła te muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.


Dodatek w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest wskazany poniżej rodzaj opału wynosi:
3 tys. zł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
2 tys. zł na olej opałowy;
1 tys. zł na drewno kawałkowe;
500 zł na kocioł gazowy (skroplony gaz LPG);

Wniosek o wypłatę ww. dodatku dla gospodarstw domowych składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem  osobistym.

Wnioski o wypłatę ww. dodatku składa się Ośrodku Pomocy Społecznej  w Marklowicach (pokój 104, parter) w godzinach urzędowania Działu Świadczeń Rodzinnych tj.: 

PONIEDZIAŁEK        7:30 - 15:30

WTOREK                    12:00 - 15:30

 ŚRODA                      7:30 - 15:30

                                                          CZWARTEK               7:30 - 15:30

                                                          PIĄTEK                       7:30 - 15:30

w terminie do dnia 30 listopada 2022r.

Wnioski o wypłatę dodatku złożone po 30 listopada 2022r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

Dokumenty:
Plik docx Oświadczenie RODO.docx
22‑09‑2022 10:01:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek_o_wypłatę_dodatku_dla_gospodarstw_domowych__z_tytułu_wykorzystywania_niektórych_źródeł_ciepła.pdf
22‑09‑2022 10:01:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
968KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Dodatek węglowy po zmianach

21‑09‑2022 09:15:11

Nowelizacja dodatku węglowego wchodzi w życie z dniem 20 września 2022. Od tej daty obowiązuje ona również względem wniosków o dodatek węglowy złożonych przed aktualizacją ustawy.

Po nowelizacji ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku dofinansowania to otrzymają gospodarstwa domowe w myśl zasady „jeden dodatek węglowy na jeden adres”. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania
zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem  ( gdy na dany adres złożono więcej niż jeden wniosek o dodatek węglowy dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył  wniosek jako pierwszy).

W aktualizacji ustawy o dodatku węglowym dodano zapis umożliwiający weryfikację złożonego wniosku o dodatek węglowy. W przypadku wątpliwości co do liczby gospodarstw domowych pod jednym adresem wójt, burmistrz albo prezydent będzie mógł przeprowadzić wywiad środowiskowy.

Ważne! Dwumiesięczny termin rozpatrzenia wniosków o dodatek węglowy obowiązuje również względem wniosków złożonych od 17 sierpnia 2022 do dnia wejścia w życie nowelizacji.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. Wnioskodawca, który po tej dacie zgłosił jedno z powyższych źródeł ciepła będzie mógł ubiegać się o dodatek węglowy tylko wtedy, gdy wpis ten lub zgłoszenie dokonane było po raz pierwszy.

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

 

 

Informacja dotycząca  wypłaty dodatku węglowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach informuje, że do dnia dzisiejszego nie zostały przekazane środki finansowe  na wypłatę dodatku węglowego. Wobec powyższego świadczenia te nie mogą zostać wypłacone w ustawowo przewidzianym terminie. Ponadto obecnie trwają prace legislacyjne nad  ustawą  z dnia 5 sierpnia 2022 r.  o dodatku węglowym. Ustawę już zmieniono w Sejmie, ale Senat wprowadził poprawki, które czekają na rozpatrzenie przez Sejm, a następnie na podpis Prezydenta. Nowelizowana ustawa wejdzie w życie po 17 września br., a więc po terminie wynikającym z aktualnego stanu prawnego.
W ramach nowelizowanej ustawy wprowadzony ma zostać zapis dający możliwość wypłacania  dodatku w terminie 60 dni od dnia prawidłowego złożenia wniosku.
Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

 

 

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wniosek o dodatek węglowy

29‑07‑2022 14:38:32

Świadczenie jest realizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Marklowicach (parter pokój 104 ) w godzinach pracy działu świadczeń rodzinnych tj:

PONIEDZIAŁEK        7:30 - 15:30
WTOREK                 12:00 - 15:30
ŚRODA                    7:30 - 15:30
CZWARTEK              7:30 - 15:30
PIĄTEK                     7:30 - 15:30

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet, zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego.

Kwota dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 zł

Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 1. osobę samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Uwaga! Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wnioski można składać:

 1. elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP,
 2. papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej w MARKLOWICACH w pok. 104 

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022r.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po 30 listopada 2022r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku
Oświadczenie RODO
 

Więcej informacji na temat dodatku węglowego znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 65 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Sionek , w dniu:  22‑09‑2020 11:38:52
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Sionek
email: k.sionek@ops.marklowice.pl tel.:32 4550684
, w dniu:  22‑09‑2020 11:38:52
Data ostatniej aktualizacji:
23‑11‑2022 12:26:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie