RODO


TEGO  TYTUŁU   INFORMACJA    DOTYCZĄCA    PRZETWARZANIA   DANYCH    OSOBOWYCH   I  PRZYSŁUGUJĄCYCH  Z  PRAW

 

1.  Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach UL. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice.

2.  OPS wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres iodo@marklowice.pl w każdej sprawie   dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowań, w tym  z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, pomocy w wychowywaniu i finansowaniu dzieci, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej itp. co jest zgodne z art.6 ust.1lit. a i c RODO. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich brak uniemożliwi przeprowadzenie postępowania.

4. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu przez daną osobę fizyczną  

    określonych cech.

5. Zgodnie z przepisami przysługuje:

1) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

3) prawo do usunięcia danych osobowych, w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach,

4) prawo do przeniesienia danych osobowych, o ile będzie technicznie to możliwe,

5) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach,

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.  Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa  lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań OPS.

7.  Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Sionek , w dniu:  12‑10‑2020 09:35:46
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Sionek
email: k.sionek@ops.marklowice.pl tel.:32 4550684
, w dniu:  12‑10‑2020 09:35:46
Data ostatniej aktualizacji:
12‑10‑2020 09:41:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie