Deklaracja dostępności


Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z zasadami opisanymi w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa ops-bip.marklowice.pl jest częściowo zgodna z niniejszą ustawą z powodu niezgodności, niektórych dokumentów/plików w formatach .pdf i jpeg. Jak również nie wszystkie zdjęcia/grafiki posiadają alternatywny opis.

Dostępność cyfrowa strony internetowej OPS Marklowice polega na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości. Wdrożyliśmy na naszej stronie zasady redakcyjne i techniki, jakie powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych, tak by były bardziej dostępne dla użytkowników, szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami.

W serwisach internetowych OPS Marklowice można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data publikacji strony internetowej: 2019-08-10
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wskazaną do kontaktu jest Sylwia Kochman,  Kontaktować można się drogą e-mail :  iodo@marklowice.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład można zażądać odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
  • sposób kontaktu,
  • formę żądanej informacji, jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w budynku Urzędu Gminy Marklowice.

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

  1. Wejście główne (prawa strona budynku):

Do wejścia głównego od strony parkingu prowadzą schody, od strony jezdni (ul. Wyzwolenia) do drzwi wejściowych prowadzi chodnik z kostki brukowej, umożliwiający wjazd wózkiem inwalidzkim. Wejście posiada drzwi automatyczne.

  1. Drugie wejście usytuowane jest po lewej stronie budynku Urzędu – nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. Drzwi jednoskrzydłowe, posiadają samozamykacz.

Przed budynkiem Urzędu Gminy Marklowice naprzeciw wejścia głównego wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsce to jest odpowiednio oznakowane znakiem pionowym.

Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się na parterze budynku. Do poszczególnych działów ośrodka, wchodzi się bezpośrednio z korytarza, do którego prowadzą drzwi jednoskrzydłowe z samozamykaczem. Na parterze znajduje się także toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku urzędu gminy, przy głównym wejściu znajduje się winda, zaopatrzona w system głosowy. Windą, w razie potrzeby, można przemieścić się na wszystkie kondygnacje budynku, do wszystkich stref obsługi klienta.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja dla osób niesłyszących

Osoby posługujące się językiem migowym chcące umówić się na spotkanie z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej, proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: ops@marklowice.pl lub na numer faksu: 324550684. Zgłoszenie powinno zawierać informacje o preferowanej metodzie komunikacji (PJM, SJM, SKOGN) oraz krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło. Powyższe zgłoszenie należy przesłać na minimum 3 dni robocze przed planowaną datą wizyty w urzędzie.

Informacja dla osób niedowidzących

Na prośbę osoby niedowidzącej istnieje możliwość udostępniania decyzji i komunikatów w druku powiększonym.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do Ośrodka Pomocy Społecznej mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy Marklowice.

Warunkiem wejścia na teren budynku Urzędu Gminy z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

 

Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Sionek , w dniu:  17‑09‑2020 11:44:49
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krystyna Malina
email: ops@marklowice.pl
, w dniu:  17‑09‑2020 11:44:49
Data ostatniej aktualizacji:
03‑06‑2024 13:16:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie